جدول تبدیل اندازه های مرتبط با کاغذ

 سایز انواع استانداردهای کاغذ به میلیمتر

سری ایزو SRA سری ایزو B سری ایزو A
۹۰۰×۱۲۸۰ SRA0 ۱۰۰۰×۱۴۱۴ B0 ۸۴۱×۱۱۸۹ A0
۶۴۰×۹۰۰ SRA1 ۷۰۷×۱۰۰۰ B1 ۵۹۴×۸۴۱ A1
۴۵۰×۶۴۰ SRA2 ۵۰۰×۷۰۷ B2 ۴۲۰×۵۹۴ A2
۳۵۳×۵۰۰ B3 ۲۹۷×۴۲۰ A3
سری ایزو RA ۲۵۰×۳۵۳ B4 ۲۱۰×۲۹۷ A4
۸۶۰×۱۲۰۰ RA0 ۱۷۶×۲۵۰ B5 ۱۴۸×۲۱۰ A5
۶۱۰×۸۶۰ RA1 ۱۲۵×۱۷۶ B6 ۱۰۵×۱۴۸ A6
۴۳۰×۶۱۰ RA2 ۸۸×۱۲۵ B7 ۷۴×۱۰۵ A7
۶۲×۸۸ B8 ۵۲×۷۴ A8
۴۴×۶۲ B9 ۳۷×۵۲ A9
۳۱×۴۱ B10 ۲۶×۳۷ A10
جدول تبدیل واحدها
۲۵٫۴ mm ۱ inch ۰٫۰۳۹۳۷ inch ۱ millimetere(mm)
۰٫۳۰۵ m ۱ foot ۳٫۲۸۱ feet ۱ metere(m)
۰٫۴۵۳۵۹۲ kg ۱ lb ۲٫۲۰۴۶۲۲ lbs ۱ kilogram(kg)
۱۰۱۶ kg ۱ ton(2239.895 lbs) ۲۲۰۴ lbs ۱ tonne(t)(1000 kg)

 

راهنمای تبدیل ساده اندازه های میلیمتر به اینچ
اینچ میلیمتر اینچ میلیمتر اینچ میلیمتر
۲۵٫۵۶×۳۰٫۷۰ ۶۵۰×۷۸۰ ۲۰٫۰۸×۲۹٫۹۴ ۵۱۰×۷۶۰ ۸٫۱۳×۱۰٫۲۵ ۲۰۶×۲۶۰
۲۷٫۱۳×۳۳٫۸۸ ۶۹۰×۸۶۰ ۲۰٫۵۰×۳۰٫۷۰ ۵۲۰×۷۸۰ ۸٫۵۰×۱۱٫۰۰ ۲۱۶×۲۷۹
۲۷٫۱۳×۳۴٫۴۶ ۶۹۰×۸۷۵ ۲۲٫۰۵×۲۹٫۹۴ ۵۶۰×۷۶۰ ۸٫۲۷×۱۱٫۶۹ ۲۱۰×۲۹۷
۲۷٫۵۶×۳۹٫۳۷ ۷۰۰×۱۰۰۰ ۲۳٫۲۵×۳۳٫۱۳ ۵۹۴×۸۴۱ ۸٫۱۳×۱۳٫۲۵ ۲۰۶×۳۳۷
۲۷٫۹۴×۳۷٫۴۰ ۷۱۰×۹۵۰ ۲۲٫۸۳×۳۵٫۸۳ ۵۸۰×۹۱۰ ۸٫۲۷×۱۳٫۰۰ ۲۱۰×۳۳۰
۲۷٫۹۴×۴۰٫۱۹ ۷۱۰×۱۰۲۰ ۲۲٫۸۳×۳۷٫۴۰ ۵۸۰×۹۵۰ ۸٫۵۰×۱۳٫۰۰ ۲۱۶×۳۳۰
۲۹٫۹۴×۴۰٫۱۹ ۷۶۰×۱۰۲۰ ۲۴٫۲۰×۳۴٫۲۵ ۶۱۵×۸۷۰ ۱۱٫۶۹×۱۶٫۵۴ ۲۹۷×۴۲۰
۳۵٫۰۴×۴۴٫۹۰ ۸۹۰×۱۱۴۰ ۲۴٫۲۰×۳۵٫۸۳ ۶۱۵×۹۱۰ ۱۲٫۳۸×۱۷٫۷۰ ۳۱۵×۴۵۰
۳۵٫۸۳×۴۵٫۶۹ ۹۱۰×۱۱۶۰ ۲۵٫۱۹×۳۵٫۴۴ ۶۴۰×۹۰۰ ۱۷٫۹۱×۲۲٫۸۳ ۴۵۵×۵۸۰
۴۰٫۱۹×۵۹٫۷۸ ۱۰۲۰×۱۵۲۰ ۲۵٫۵۹×۳۵٫۸۳ ۶۵۰×۹۱۰ ۱۷٫۹۱×۲۵٫۵۹ ۴۵۵×۶۵۰
۲۴٫۰۲×۳۳٫۸۸ ۶۱۰×۸۶۰ ۲۵٫۱۹×۴۰٫۱۹ ۶۴۰×۱۰۲۰ ۲۰٫۰۸×۲۵٫۱۹ ۵۱۰×۶۴۰
۲۴٫۰۲×۳۵٫۸۳ ۶۱۰×۹۱۰ ۲۶٫۰۰×۴۰٫۰۰ ۶۶۰×۱۰۱۶ ۲۰٫۰۸×۲۷٫۹۴ ۵۱۰×۷۱۰