محصولات ما

شرکت همگرایش در حال حاضر دو محصول اصلی میلاد سبز و کپی مکس طلایی را ارائه می کند.

محصولات این شرکت به شرح زیر است:

 میلاد سبز:

۵۰۰ برگ A4

۸۰ گرم

 کاغذ A4 میلاد سبز
کپی مکس طلایی:

۵۰۰ برگ A4

۸۰ گرم

 کاغذ A4 کپی مکس طلایی

میلاد سلفونی(مونالیزا):

۵۰۰ برگ A4

۸۰ گرم

 کاغذ A4 میلاد سلفونی(مونالیزا)

میلاد آبی:

۱۰۰ برگ A4

۸۰ گرم

 میلاد آبی 100 برگ A4

میلاد قرمز:

۵۰ برگ A4

۸۰ گرم

 میلاد قرمز 50 برگ A4

کپی مکس زرد:

۵۰۰ برگ A4

۷۰ گرم

 copimax 70