کارهای سفارشی

کارهای سفارشی که بعضا توسط شرکت همگرایش انجام شده است:

کار سفارشی ArtLine:

کاغذ A4 Artline

کار سفارشی Magnum:

کاغذ A4 CopyTak

 کار سفارشی COPY TAK:

کاغذ A4 CopyTak

کار سفارشی کپی مکس(COPIMAX):

کاغذ A4 کپی مکس(COPIMAX)