کارخانه همگرایش

کارخانه همگرایش در شهرک صنعتی شمس آباد در جنوب تهران واقع است.

نمای بیرونی کارخانه:

نمای بیرونی کارخانه همگرایش

نمای بیرونی کارخانه همگرایش

سردر کارخانه همگرایش:

سردر کارخانه همگرایش

سردر کارخانه همگرایش

انبار مواد اولیه:

انبار مواد اولیه

انبار مواد اولیه

انبار محصول:

انبار محصول:

انبار محصول:

محل مخصوص بارگیری محصول:

محل مخصوص بارگیری محصول

محل مخصوص بارگیری محصول