خاک کاغذ

خاکهایی که از کارخانه تولید کاغذ همراه کاغذ است و در زمان برش کاغذ به وجود می آید، اگر از کاغذ جدا نشود وارد دستگاههای کپی و پرینتر شده و عمر آنها را به شدت کاهش می دهد. فیلم زیر از محفظه مکش خاک کاغذ در کارخانه همگرایش است.

دستگاه برش جدید تا بیش از ۹۵% خاک کاغذ را از کاغذ جدا می کند و عمر بیشتری برای دستگاههای کپی و پرینتر تضمین می کند.